Spotřebitelská soutěž a její pravidla

Pravidla spotřebitelské soutěže
„POSITANO nepřipaluje!“
(dále v textu jako „pravidla“)
 
1. Doba a místo konání soutěže
Soutěž proběhne od 14. 10. 2013 do 31. 12. 2013 nebo do vyprodání zásob na provozovnách obchodních partnerů společnosti pans s. r.o., které budou označeny propagačním materiálem soutěže (dále v textu jako „soutěž“).

2. Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže na území České republiky je pans s. r.o., se sídlem Opavská 8b, 639 00 Brno, IČO: 27686051 (dále v textu jako „organizátor“).

3. Podmínky pro účast v soutěži a vstup do soutěže
Spotřebitel (dále v textu jako „soutěžící“) se může zapojit do soutěže tak, že si během trvání soutěže zakoupí v místě konání soutěže produkt organizátora z řady POSITANO, výrobce BALLARINI (dále v textu jako „soutěžní produkty“) a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech.
Každý soutěžící, který splní podmínky pro vstup do soutěže, dostane ke každému zakoupenému soutěžnímu produktu výherní los.
Vícenásobná účast v soutěži je možná, ale vždy jen s novým pokladním dokladem a vždy při řádném splnění podmínek účasti, tj. při nákupu soutěžních produktů.

4. Výhry a určení výherců
Organizátor připravil do soutěže celkem 2 000 losů, které jsou závislé na odběrech soutěžních produktů provozovnami, v nichž se soutěž koná. Vybrané provozovny uvedeny na webových stránkách www.ballarini.cz. Počet výher je omezen do vyčerpání zásob losů v každé zúčastněné provozovně. Každý soutěžící, který bezvýhradně (úplně a správně) splnil podmínky pro účast v soutěži, má šanci vyhrát výhru.
Nákupem prostřednictvím online portálu www.panvicky.cz získáváte dárek automaticky v podobě sady kvalitních vykrajovaček.


V soutěži se hraje o tyto výhry:

1) Pánev na palačinky RIALTO, BALLARINI, celkem 30 ks
Výhru získá soutěžící, který po setření příslušné části losu najde text „PÁNEV“, přihlásí se vyplněním formuláře na zadní straně losu a zašle vyplněný výherní los v termínu do 31. 12. 2013 (včetně) na adresu organizátora, který po ověření pravosti výherního losu zajistí předání výher výhercům na základě kontaktních údajů uvedených výhercem ve formuláři. Pokud se výherci, z důvodu na jeho straně, nepodaří doručit tuto výhru (např. protože uvedl nesprávné kontaktní údaje nebo si výhru nepřevzal), jeho nárok na výhru zaniká uplynutím 30 dnů od data neúspěšného pokusu o její doručení. Pokud si výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch organizátora s tím, že může být využita pro další marketingové účely bez nároku výherce na jakékoli další či náhradní plnění.

2) Zelený nůž na zeleninu 9 cm, COLLINI, celkem 200 ks
Výhru získá soutěžící, který po setření příslušné části losu najde text „NŮŽ“, přihlásí se vyplněním formuláře na zadní straně losu a zašle vyplněný výherní los v termínu do 31. 12. 2013 (včetně) na adresu organizátora, který po ověření pravosti výherního losu zajistí předání výher výhercům na základě kontaktních údajů uvedených výhercem ve formuláři. Pokud se výherci, z důvodu na jeho straně, nepodaří doručit tuto výhru (např. protože uvedl nesprávné kontaktní údaje nebo si výhru nepřevzal), jeho nárok na výhru zaniká uplynutím 30 dnů od data neúspěšného pokusu o její doručení. Pokud si výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch organizátora s tím, že může být využita pro další marketingové účely bez nároku výherce na jakékoli další či náhradní plnění.

3) Vykrajovačky sada 4 ks, celkem 1 770 ks
Výhru získá soutěžící, který po setření příslušné části losu najde text „VYKRAJOVAČKY“, přihlásí se vyplněním formuláře na zadní straně losu a zašle vyplněný výherní los v termínu do 31. 12. 2013 (včetně) na adresu organizátora, který po ověření pravosti výherního losu zajistí předání výher výhercům na základě kontaktních údajů uvedených výhercem ve formuláři. Pokud se výherci, z důvodu na jeho straně, nepodaří doručit tuto výhru (např. protože uvedl nesprávné kontaktní údaje nebo si výhru nepřevzal), jeho nárok na výhru zaniká uplynutím 30 dnů od data neúspěšného pokusu o její doručení. Pokud si výherce nepřevezme výhru, propadá výhra ve prospěch organizátora s tím, že může být využita pro další marketingové účely bez nároku výherce na jakékoli další či náhradní plnění.
Možnosti sad vykrajovaček jsou:
Sada Anděl; Houpací kůň; Kometa; Mašinka
Sada Sněhulák; Zajíček; Hvězda velká; Podkova
Sada Kapr; Prasátko; Kostelík; Stromek
Sada Hruška; Chaloupka; Čtyřlístek; Kytička velká
Sada Kolečko 5cm; Zvonek; Hříbek; Rohlíček hladký
 
Nedoručení výhry
V případě nedoručení výhry je možné toto reklamovat e-mailem na info@panvicky.cz. Reklamacemi se bude organizátor zabývat individuálně. Konečné rozhodnutí o nároku na cenu připadá organizátorovi po posouzení dodržení všech podmínek soutěže.

5. Ostatní
Organizátor soutěže nebude odpovědný za žádné jiné závazky a soutěžící nebudou mít nárok na žádné jiné výhry od organizátora kromě výher uvedených v pravidlech této soutěže.
Organizátor si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí, zda podmínky stanovené pro výhru cen byly splněny nebo ne. Výhry nemohou vyhrát soutěžící, kteří nesplnili, nebo splnili jen částečně, podmínky stanovené pro výhru cen.
Falešné losy budou neplatné a nepřípustné, včetně těch, jejichž vnější nebo vnitřní povrch byl jakýmkoli způsobem upravován. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se přípustnosti losů bude rozhodnutí organizátora konečné a závazné.
Soutěžící vyjadřuje svůj souhlas s pravidly soutěže svou účastí v soutěži, přičemž také souhlasí, že je bude v plné míře dodržovat. Účast ani výhry nemohou být vymáhány právní cestou ani nemohou být vypláceny v penězích. Nepřevzaté výhry propadají organizátorovi. Organizátor jen hradí cenu výher, neodpovídá za vlastnosti výher.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo pozměnit pravidla soutěže nebo zrušit soutěž jako celek kdykoli bez udání důvodů nebo poskytnutí kompenzace.
O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené.
Vyobrazení výher na komunikačních materiálech (letáky, plakáty, webové stránky apod.) nemusí odpovídat skutečné podobě výher.
Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených ve formuláři (v rozsahu tam stanoveném). Účastník dále potvrzuje, že byl organizátorem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících se zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Účastník bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoli odvolat.
Účastí v soutěži účastník rovněž projevuje svůj souhlas ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
Účastník si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoli odvolat formou písemné informace na adresu správce osobních údajů.
Pravidla soutěže se řídí právními předpisy platnými v České republice.

V Praze dne 24. 9. 2013
Organizátor
pans s. r.o.
 
back_to_all_news