Obchodní podmínky www.panvicky.cz

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.panvicky.cz, provozovaném obchodní společností pans s. r. o., IČ: 27686051, se sídlem Opavská 991/8b, Brno - Štýřice, 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51990 (dále rovněž jako „prodávající“).

Telefon: + 420 511 119 639  E-mail: info@panvicky.cz

Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi pans, s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 

Vymezení pojmů

 • Prodávající je osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k účinné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále rovněž „spotřebitel“ či „kupující spotřebitel“, a kupující, který spotřebitelem není (dále rovněž “kupující, který není spotřebitelem“).
 • Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání.
 • Kupujícím, který není spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který není vymezen jen pro spotřebitele, jak je uvedeno dále.
 • Pokud je v těchto obchodních podmínkách užito jen pojmu „kupující“ či „zákazník“, je tím myšlen jak spotřebitel, tak i kupující, který není spotřebitelem.

 Je-li kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž „zákon o ochraně spotřebitele“). 

Není-li kupující spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.panvicky.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.

Je-li kupující spotřebitelem, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách www.panvicky.cz. K uzavření kupní smlouvy dochází odesláním objednávky spotřebitelem a doručením objednávky prodávajícímu. Obdržení objednávky prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí, že návrhem na uzavření kupní smlouvy je jím odeslaná objednávka zboží. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s přijetím objednávky kupujícímu. 

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením a odesláním objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Cena zboží

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou  prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží, popřípadě platbu (u platby dobírkou). Ceny jsou platné v době objednávky.

Dodací podmínky

Zboží na dobírku obvykle dodáváme v pracovních dnech do 24 hodin na jakoukoliv adresu v ČR. Zboží jsme povinni dodat nejpozději do 30 dnů od obdržení objednávky.

Způsoby platby a dodání zboží - najdete zde.

Převzetí zboží

Prodávající je povinen kupujícímu předmět koupě dodat v ujednaném množství, jakosti a provedení. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

Kupující, který není spotřebitelem, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. Tento postup je doporučen také spotřebiteli, a to z důvodu předcházení případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci. 

Nepřevezme-li kupující (spotřebitel či kupující, který není spotřebitelem) zboží, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody.

Pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnuté době, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění zboží za každý den prodlení s převzetím, a to ve výši 10,- Kč. Celková částka poplatku za uskladnění zboží, které objednal spotřebitel, však činí maximálně 300,- Kč. Poté, co prodávající kupujícího prokazatelně upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, je prodávající oprávněn zboží vhodným způsobem prodat, přičemž náklady na uskladnění je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst oproti výtěžku z prodeje. Pokud kupující není spotřebitelem, může prodávající v případě, že kupující nevyzvedne zboží v dohodnuté době, kromě poplatku za uskladnění účtovat také náklady marného dodání zboží kupujícímu, a to v reálné výši. Tyto náklady lze započíst oproti výtěžku z prodeje objednaného zboží v případě jeho prodeje způsobem uvedeným výše.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření

Spotřebitel má dle ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit (tzv. od kupní smlouvy odstoupit) bez udání důvodu, pokud učinil objednávku zboží na internetu, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. 

Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje (je tedy rozhodující, kdy je oznámení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem odesláno, nikoliv zda je ve stanovené lhůtě prodávajícímu doručeno). Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Ve výše uváděné lhůtě může spotřebitel odstoupit od smlouvy i v případě, že objednávku učiní po internetu s osobním odběrem na některé z partnerských kamenných prodejen prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat písemně na sídlo prodávajícího (pans s.r.o., Opavská 991/8b, Brno - Štýřice, 639 00), nebo e-mailem na adresu: info@panvicky.cz Pro urychlení vyřízení je vhodné, aby spotřebitel k oznámení o odstoupení od smlouvy připojil prodejní doklad.

Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde

Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky (kupní cenu) spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Prodávající je povinen spotřebiteli vrátit částku odpovídající ceně zboží a nákladům na jeho dodání ke spotřebiteli (tyto však pouze do výše nejlevnějšího způsobu dodání zboží, který prodávající nabízí, bez ohledu na to, jaký způsob dodání zboží kupující zvolil), a to do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdržel odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele, ne však dříve, než Prodávající obdrží vrácené zboží nebo až mu kupující spotřebitel prokáže, že zakoupené zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující spotřebitel, Prodávající nese jen náklady na doručení zboží zpět k němu obvyklou poštou. Veškeré částky vracené Prodávajícím budou poukázány na účet spotřebitele nebo prostřednictvím služby GoPay.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní a v původním obalu. Zboží nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Pokud spotřebitel vrátí zboží nekompletní nebo zboží jeví známky opotřebení či poškození, které vniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej oproti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení peněžních prostředků. Náhrada škody musí odpovídat snížení hodnoty zboží.

Právo na odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření nelze uplatnit u smluv: 

 • o dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, a to za podmínky, že k jeho dodání došlo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, a kupující spotřebitel toto vzal výslovně na vědomí;
 • o dodávce zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal.

Kupující, který není spotřebitelem, nemá právo na odstoupení od smlouvy při objednávce učiněné na internetu ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, pokud není splněn a v odstoupení uveden některý ze zákonných důvodů odstoupení od smlouvy, viz níže.

 Jakost při převzetí

Po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat stav dodaného zboží, zda nemá vady, a v případě zjištění vad tyto reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit. Je-li kupujícím spotřebitel, nemusí vadu oznámit v uvedeného lhůtě, ale ve lhůtě 2 let ode dne, kdy zboží převzal. Jakost při převzetí se v případě, že je kupujícím spotřebitel, řídí ustanoveními § 2161 a násl. občanského zákoníku, jinak ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující spotřebitel věc převzal,

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
 • je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
 • je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající dále odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že kromě ujednaných vlastností:

 • je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
 • věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy,

ledaže prodávající kupujícího spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

V případě, že je kupujícím spotřebitel a vada na jím zakoupeném zboží se projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Práva z vadného plnění (zákonná záruční doba pro spotřebitele)

Práva z vadného plnění se v případě, že je kupujícím spotřebitel, řídí ustanoveními § 2165 a násl. občanského zákoníku.

Kupující spotřebitel může vytknout vadu, která se projeví v době 2 let od převzetí zboží (tedy v záruční době). Vytkne-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou nemůže kupující věc z důvodu vady užívat. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není její opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jeho předchozího užívání.

U použité věci činí lhůta, během které může kupující spotřebitel vadu vytknout (záruční doba), 1 rok.

V případě, že se v průběhu záruční doby na zakoupené věci vyskytne vada, má kupující spotřebitel při uplatnění záruky právo na odstranění vady, a to dodáním nové věci bez vady nebo opravou věci, ledaže je zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, ne-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady hodnotu, jakou by věc měla bez vady.

Kupující spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

 • prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, a/nebo nepřevzal vadné zboží na vlastní náklady, nebo
 • se vada objeví opakovaně; nebo
 • je vada podstatným porušením smlouvy. Podstatné je takové porušení, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; nebo
 • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. 

Práva z vadného plnění se v případě, že kupující není spotřebitelem, řídí ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku. Kupující, který není spotřebitelem, záruku ze zákona nemá, neboť tuto občanský zákoník pro kupujícího, který není spotřebitelem, nepřiznává.

Uplatnění práv z vad (reklamace)

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Kupující může vadu oznámit jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele: info@panvicky.cz
 • poštou na adresu prodávajícího: pans s.r.o., Opavská 991/8b, Brno - Štýřice, 639 00
 • telefonicky na tel. č.: +420 511 119 639
 • osobním doručením na adresu provozovatele: pans s.r.o., Opavská 991/8b, Brno - Štýřice, 639 00

a následně zaslat nebo doručit vadné zboží ve vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a s připojeným důkazem o tom, že zboží kupující pořídil právě u prodávajícího, a to na adresu prodávajícího (pans s.r.o., Opavská 991/8b, Brno - Štýřice, 639 00). 

Je v zájmu kupujícího, aby zaslal prodávajícímu zboží až po domluvě na telefonním čísle: +420 511 119 639 nebo po domluvě přes e-mail: info@panvicky.cz. Reklamační řízení se tím výrazně zrychlí.

Pokud je u zakoupené věci uvedena i jiná osoba než prodávající určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen dodané zboží prohlédnout při jeho převzetí a bez zbytečného odkladu informovat telefonicky nebo e-mailem prodávajícího o zjištěných závadách, a to do 48 hodin od dodání, aby prodávající mohl uplatňovat poškození u přepravce. Včas neoznámené reklamace nebudou uznány. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li kupujícím, který není spotřebitel, vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

Vyřízení reklamace uplatněné spotřebitelem

Při uplatnění reklamace ze strany spotřebitele má prodávající, či jiná osoba určená k provedení opravy, povinnost vystavit spotřebiteli písemné potvrzení o přijetí reklamace (reklamační protokol). 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Prodávající, či jiná osoba určená k provedení opravy, je povinna vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. Pokud je reklamace prodávajícím shledána jako neoprávněná, nemá spotřebitel nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením reklamace, přičemž ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího e-mailem nebo dopisem zaslaným na adresu kupujícího.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Dle zákona o ochraně spotřebitele má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu může spotřebitel podat také elektronicky - zde. 

Česká obchodní inspekce uvádí bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů - zde

Pro řešení sporů on-line může spotřebitel využít platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Informační databáze o bonitě a důvěryhodnosti spotřebitele

Prodávající tímto informuje, že v případě, kdy prodávajícímu vzniknou za spotřebitelem pohledávky z úvěru nebo jiné pohledávky na dlouhodobé nebo opětovné plnění, může údaje spotřebitele uvést v informační databázi (registru) obsahující identifikaci spotřebitelů a údaje, které vypovídají o jejich bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti, to vše v souladu s příslušnými ustanovením zákona o ochraně spotřebitele.

Informace o spotřebiteli mohou být v registru uchovávány a zpracovávány po dobu trvání závazku spotřebitele a 3 roky po jeho splacení.

Spotřebitel má právo, za úhradu odůvodněných nákladů, na výpis informací, které jsou o něm vedeny v registru. Spotřebitel má dále právo požadovat po prodávajícím nebo provozovateli, který registr vede, opravu nepřesných nebo nesprávných údajů, které jsou o něm v registru vedeny.

Spotřebitel je oprávněn vůči provozovateli, který registr vede, písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se spotřebitele týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se téhož spotřebitele nemohly být zapsány.

Ostatní ujednání

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen, pokud jste k zasílání dotazníků na Vaši e-mailovou adresu dali předem svůj souhlas. Využívání Vaší e-mailové adresy k zasílání dotazníků jste oprávněni kdykoliv odmítnout, a to kliknutím na odkaz uvedený v  e-mailové zprávě s dotazníkem, která Vám byla zaslána. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, společnost Heureka Shopping s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ 24725382, DIČ CZ24725382; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Pokud nám k tomu dáte při nákupu zboží u nás Váš souhlas, ve smyslu § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., v platném znění, jsme oprávněni zasílat Vám na Vaši e-mailovou adresu obchodní sdělení týkající se našich výrobků. Využívání Vaší e-mailové adresy k zasílání obchodních sdělení jste oprávněni kdykoliv odmítnout, a to kliknutím na odkaz uvedený v e-mailové zprávě s takovým sdělením, která Vám byla zaslána. Zpracování Vaší e-mailové adresy jako osobního údaje provádíme v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 v platném znění, Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 a dalšími souvisejícími českými a evropskými právními předpisy, viz. naše info o ochraně osobních údajů, které naleznete zde.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro kupujícího ve znění, v jakém byly zaslány kupujícímu v e-mailové zprávě potvrzující přijetí jeho objednávky prodávajícím.

Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím a otázky související se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a v případě kupujícího spotřebitele také zákonem o ochraně spotřebitele.

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti dne 10.02.2023.

Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.