Reklamace

Reklamace a její uplatnění

Kupující spotřebitel může vytknout vadu, která se projeví v době 2 let od převzetí zboží (tedy v záruční době). V případě, že se vada na zakoupeném zboží se projeví v průběhu jednoho roku od jeho převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Vytkne-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, lhůty uvedené výše neběží po dobu, po kterou nemůže kupující věc z důvodu vady užívat.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Proto před prvním použitím zakoupeného zboží doporučujeme kupujícímu věc řádně prohlédnout, zda nemá vady, a řádně prostudovat záruční podmínky včetně příslušné uživatelské příručky (návodu k obsluze) zakoupeného zboží. V případě užívání zakoupeného zboží výrobku v rozporu s uživatelskou příručkou (návodem k obsluze) nebudou vady způsobené nesprávným užíváním věci uznány. Vadou věci není její opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jeho předchozího užívání.

U použité věci činí lhůta, během které může kupující spotřebitel vadu vytknout (záruční doba), 1 rok.

V případě, že se v průběhu záruční doby na zakoupené věci vyskytne vada, má kupující spotřebitel při uplatnění záruky právo na odstranění vady, a to dodáním nové věci bez vady nebo opravou věci, ledaže je zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, ne-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady hodnotu, jakou by věc měla bez vady.

Kupující spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

  • prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, a/nebo nepřevzal vadné zboží na vlastní náklady, nebo
  • se vada objeví opakovaně; nebo
  • je vada podstatným porušením smlouvy. Podstatné je takové porušení, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; nebo
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.

Odstoupí-li kupující spotřebitel od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. 

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Kupující může vadu zakoupené věci oznámit jednou z následujících možností:

  • na e-mailovou adresu provozovatele: info@panvicky.cz
  • poštou na adresu prodávajícího: pans.r.o., Opavská 8b, 639 00 Brno
  • telefonicky na tel. č.: +420 511 119 639
  • osobním doručením na adresu provozovatele: pans s.r.o., Opavská 8b, 639 00 Brno

 a následně zaslat nebo doručit vadné zboží ve vyhovujícím přepravním obalu a s veškerým příslušenstvím, s popisem závady a s připojeným důkazem o tom, že zboží kupující pořídil právě u prodávajícího, a to na adresu prodávajícího: pans s.r.o., Opavská 991/8b, Brno - Štýřice, 639 00.

Je v zájmu kupujícího, aby zaslal prodávajícímu zboží až po domluvě na telefonním čísle: +420 511 119 639 nebo po domluvě přes e-mail: info@panvicky.cz. Reklamační řízení se tím výrazně zrychlí.

Pokud je u zakoupené věci uvedena i jiná osoba než prodávající určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

Při uplatnění reklamace ze strany spotřebitele vystaví prodávající, či jiná osoba určená k provedení opravy, spotřebiteli písemné potvrzení o přijetí reklamace (reklamační protokol). 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. 

Prodávající, či jiná osoba určená k provedení opravy, vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. Pokud je reklamace prodávajícím shledána jako neoprávněná, nemá spotřebitel nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením reklamace, přičemž ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího e-mailem nebo dopisem zaslaným na adresu kupujícího.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen po převzetí zakoupeného zboží zkontrolovat jeho stav, zda nemá vady, a v případě zjištění vad tyto reklamovat u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit. Zboží je povinen zaslat prodávajícímu způsobem uvedeným výše pro kupujícího – spotřebitele. Kupující, který není spotřebitelem, má nároky z vadného plnění uvedené v § 2099 a násl. občanského zákoníku.